แผนพัฒนา
 
ข้อบัญญัติ
 
   
   
   
   
             กองคลัง
             กองช่าง
             กองประปา
 

ข่าวกองทุน สปสช
     
ข่าวกองทุน สปสช กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพรหมโลก
   
 

โครงการ "ค่ายครอบครัว ป้องกันและการตั้งครรภ์แบบไม่พึ่งประสงค์ ในวันที่ ๑๒-๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ณ เขาพลายดำรีสอร์ท อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ความรู้การป้องกันการตั้งครรภ์แบบไม่พึงประสงค์ และโรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์

๒. เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน แก้ไขปัญหา เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์แบบไม่พึงประสงค์

๓. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนและครอบครัว

๔. เพื่อให้ครอบครัว (ทั้งพ่อและแม่)ได้แสดงบทบาทหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม

รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ มีเศรษฐกิจพอเพียง และให้ความรัก ความอบอุ่นแก่ลูก เพื่อให้มีการเจริญเติบโตตามวัยและ

มีพฤติกรรมที่เหมาะสม

๕. เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหา ระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน และกลุ่มเพื่อนวัยรุ่น

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_071117_140542.jpg