แผนพัฒนา
 
ข้อบัญญัติ
 
   
   
   
   
             กองคลัง
             กองช่าง
             กองประปา
 
กองประปา
นายพนม จตุรลาวัลย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองประปา
นายเจษฎา กิตติธิรางกูร
เจ้าพนักงานการประปา
นางสาวจารึก ช้างกลาง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี