แผนพัฒนา
 
ข้อบัญญัติ
 
   
   
   
   
             กองคลัง
             กองช่าง
             กองประปา
 
ประวัติความเป็นมา

         “พรหมโลก” ในอดีตเป็นชื่อตำบล ขึ้นอยู่กับอำเภอเมือง ซึ่งในท้องที่นี้มี เทือกเขานครศรีธรรมราช (เทือกเขาหลวง) ทอดผ่านและมีน้ำตกอยู่หลายแห่ง โดยหนึ่งในจำนวนนี้คือ “น้ำตกพรหมโลก” โดยไม่ทราบ แน่ชัดว่าผู้ใดเป็นผู้ตั้งชื่อ ซึ่งมีความหมายว่า “เป็นน้ำตก ในโลกแห่งพรหม”

          เมื่อมีการกาหนดเขตการปกครองท้องที่ เมื่อ พ.ศ.2462 ทางราชการจึงได้เอา ชื่อน้ำตกมาเป็นชื่อตาบล เรียกว่า   “ต้ำบลพรหมโลก”   และต่อมาในวันที่9สิงหาคม2517 ได้จัดตั้งกิ่งอำเภอขึ้นโดยอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ จึงได้รวม ตำบลพรหมโลก ตำบลบ้านเกาะ และตำบลอินคีรีเข้าเป็นกิ่งอำเภอพรหม คีรี โดยใช้อาคารศาลาการเปรียญวัดพรหมโลกเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอเป็นการชั่วคราวซึ่งอยู่ในท้องที่ตำบลพรหมโลก

      และได้ยกฐานะเป็น “อำเภอพรหมคีรี” ขึ้นในวันที่ 13 กรกฎาคม 2524 ต่อมาได้ประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  2531  ตามประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 105 ตอนที่ 107 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2531 มีพื้นที่ 12.92 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ หมู่ที่ 1,2 (ทั้งหมด) หมู่ที่ 3,4 (บางส่วน) ของตำบลบ้านเกาะ และ หมู่ที่ 1,2,3,4,5, หมู่ 8  (บางส่วน) ของตำบลพรหมโลก ก่อนยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 12.92 ตารางกิโลเมตร

     จำนวนประชากรในปัจจุบัน (ณ เดือนสิงหาคม 2560) จำนวน 6,836 คน แยกเป็น เพศชาย 4,314 คน เพศหญิง 2,522 คน