แผนพัฒนา
 
ข้อบัญญัติ
 
   
   
   
   
             กองคลัง
             กองช่าง
             กองประปา
 
 
นายรังสิต เฉลิมวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก
โทร: 093-7179798 , 080-4491515
นายกิตติศักดิ์ พละศึก
รองนายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก
โทร: 093-0753521
นายนิพนธ์ บัวรัตนกาญจน์
รองนายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก
โทร: 084-0632452
นายวิชัย วิเชียรมณี
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก
โทร: 085-4734181
นางสาวสิริวรรณ โชติพันธุ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก
โทร: 097-0826042