แผนพัฒนา
 
ข้อบัญญัติ
 
   
   
   
   
             กองคลัง
             กองช่าง
             กองประปา
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมโลก
นางสุพิศ เชาวลิต
ครู
นางสาววิภาวรรณ นาคะสูนย์
ครู
นางเชาวนี จุลเดช
ครู
นางสายพิน สำเภาแก้ว
ครู