แผนพัฒนา
 
ข้อบัญญัติ
 
   
   
   
   
             กองคลัง
             กองช่าง
             กองประปา
 
 
กองช่าง
 
นายพนม จตุรลาวัลย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
.นายธนภัทร จันทรประสูตร
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ
นายช่างโยธา