แผนพัฒนา
 
ข้อบัญญัติ
 
   
   
   
   
             กองคลัง
             กองช่าง
             กองประปา
 
 
กองคลัง
 
นายอร่าม ชุมสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
.นายเกรียงไกร ไกรนุกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
นางสาวศิริรัตน์ กาญจนอุดม
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางพัชรีย์ แสนวิจิตร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
.นางวารีรัตน์ อิทรสุวรรณ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวณัฏฐณิชา คชินทร
เจ้าพนักงานพัสดุ