แผนพัฒนา
 
ข้อบัญญัติ
 
   
   
   
   
             กองคลัง
             กองช่าง
             กองประปา
 
นางสาวจิตรา กะลาสี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวอรวรรณ เจ้ยเปี้ยว
นักวิชาการสาธารณสุข