แผนพัฒนา
 
ข้อบัญญัติ
 
   
   
   
   
             กองคลัง
             กองช่าง
             กองประปา
 
สำนักงานปลัด
 
.นางศรสวรรค์ เปียศรี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวณาตยา เสนแก้ว
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายธนากร ธราพรสกุลวงศ์
นักจัดการงานทั่วไป
นางอรอุมา คีรีเพ็ชร
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาธิตา แก้วจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวปาณิศา มุกสิกธรรม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นายครรชนะ ทัลวัลลิ์
นิติกร
นางสาววิภารัตน์ ลิ่มชา
เจ้าพนักงานธุรการ
นายชัชวีร์ ชูโชติ
นักพัฒนาชุมชน
พ.จ.อ นุกูล วิเศษประไพ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย