แผนพัฒนา
 
ข้อบัญญัติ
 
   
   
   
   
             กองคลัง
             กองช่าง
             กองประปา
 
นางสาวจิรนันท์ อินทมุสิก
ปลัดเทศบาลตำบลพรหมโลก
โทร : 081-797-9961
นางศรสวรรค์ เปียศรี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
083-9391451
นายอร่าม ชุมสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
087-8912509
นายพนม จตุรลาวัลย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
098-7948935
นางสาวจิตรา กะลาสี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
084-6269156
นางสาวดาราพร โชติพันธ์
นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองศึกษา
083-7954751
นายพนม จตุรลาวัลย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองประปา
098-7948935