แผนพัฒนา
 
ข้อบัญญัติ
 
   
   
   
   
             กองคลัง
             กองช่าง
             กองประปา
 
กองการศึกษา
นางสาวดาราพร โชติพันธ์
นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองศึกษา
น.ส.กชพร เฉลิมวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ