แผนพัฒนา
 
ข้อบัญญัติ
 
   
   
   
   
             กองคลัง
             กองช่าง
             กองประปา
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - พ.ร.บ.
     
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - พ.ร.บ. พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน.pdf_030521_111947.pdf