แผนพัฒนา
 
ข้อบัญญัติ
 
   
   
   
   
             กองคลัง
             กองช่าง
             กองประปา
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลพรหมโลก เรื่อง การกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องรับสัญญาณเสียงไร้สาย ๑๓ ชุด)
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศราคากลาง.pdf_050722_112312.pdf